ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเรณู สุชีวพลานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดุษฎี ขอประเสริฐ
ครู คศ.3