ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเรวดี แจ้งอักษร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางปัทมา มาลารัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2