ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปัทมา มาลารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเรณู สุชีวพลานนท์
ครู คศ.3