ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปัทมา มาลารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเรณู สุชีวพลานนท์
ครู คศ.3