ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและสังคมศึกษา

นางดุษฎี ขอประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้าสุขศึกษาและสังคมศึกษา

นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5