ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายไกรศักดิ์ เลิศไกร
ครูธุรการ