ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสาคร สุทธิรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5