ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดุษฎี ขอประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปัทมา มาลารัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปิยวรรณ เพ็ชรเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวบุษบา หล่อพันธ์
ครูผู้ช่วย