ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพันคง คงวิจิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2450 - พ.ศ.2456
ชื่อ-นามสกุล : นายแผ้ว สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2456 - พ.ศ.2461
ชื่อ-นามสกุล : นายหีต ใจงาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2461 - พ.ศ.2466
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อม แดงสุภา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2466 - พ.ศ.2485
ชื่อ-นามสกุล : นายลัด จัตุรงค์แสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2492 - พ.ศ.2493
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย พัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2510 - พ.ศ.2518
ชื่อ-นามสกุล : นายราย เทือใหม่
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518 - พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายราย เทือใหม่
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527 - พ.ศ.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ นรเทพไพศาล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530 - พ.ศ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ อำรุง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 - พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ อำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ถนอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 มีนาคม พ.ศ.2553 - 11 พฤศจิกายน 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0812710114
อีเมล์ : porphe1003@obecmail.obec.go.th
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย เมฆเสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางปัทมา มาลารัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย เกิดพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 61 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0836507950