เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
วัดวชิรประดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี
เกียรติภูมิสมศักดิ์ศรี
เขียวขจียามฟ้าสีคราม
พระครูปกาศิต  งามนิมิตธรรมคุณ
ท่านได้โอบเอื้อการุณ
ได้เจือจุนอุดหนุนเรามา
นักเรียนน้ำใจดี  มีธรรมนำเมตตา
วิถีพุทธก้าวหน้า  พัฒนาชื่อเสียงยาวไกล