ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

        พันธกิจ

  1.   จัดส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน

              2.    ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

              3.   สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย       

              4.   ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

 

         เป้าหมาย

    โรงเรียนกำหนดเกณฑ์ที่คาดหวังและวางแผนดำเนินการ งาน/โครงการ/กิจกรรม   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา)