ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปี  ๒๕๖๑  ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียน   เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข